جدول قیمت‌ها

جدول قیمت‌ها

استفاده از [pricing_grid] یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب.شما می توانید این متون را از بخش مدیریت جوملای خود ویرایش نمایید.


جدول قیمت دو ستون


۷۸۰۰تومان/ماهیانه

پلان معمولی

 • میزان فضای هاست
 • ترافیک ماهیانه
 • تعداد دامنه
 • پایگاه داده
 • تعداد ایمیل
سفارش
۱۲۳۰۰تومان/ماهیانه

پلان پیشرفته

 • میزان فضای هاست
 • ترافیک ماهیانه
 • تعداد دامنه
 • پایگاه داده
 • تعداد ایمیل
سفارش

 • نمایش کد

  [pricing_grid columns="two"] [pricing_table table-config="" price="$7<sub>/month</sub>" table-caption="Plan 1 <span>save 10% on bundle</span>" action-url="#" action-caption="buy now"] [li icon="icon-check"]detail 1[/li] [li icon="icon-check"]detail 2[/li] [li icon="icon-check"]detail 3[/li] [/pricing_table][pricing_table table-config="" price="$20<sub>/month</sub>" table-caption="Plan 3 <span>save 20% on bundle</span>" action-url="#" action-caption="Buy Now"] [li icon="icon-check"]detail 1[/li] [li icon="icon-check"]detail 2[/li] [li icon="icon-check"]detail 3[/li] [/pricing_table] [/pricing_grid]۸۲۰۰تومان/ماهیانه

پلان معمولی

 • میزان فضای هاست
 • ترافیک ماهیانه
 • تعداد دامنه
 • پایگاه داده
 • تعداد ایمیل
سفارش
۱۵۴۰۰تومان/ماهیانه

پلان پیشرفته

 • میزان فضای هاست
 • ترافیک ماهیانه
 • تعداد دامنه
 • پایگاه داده
 • تعداد ایمیل
سفارش
۱۹۲۰۰تومان/ماهیانه

پلان حرفه ای

 • میزان فضای هاست
 • ترافیک ماهیانه
 • پایگاه داده
 • پارک دامین
 • تعداد ایمیل
سفارش

 • نمایش کد

  [pricing_grid columns="three"] [pricing_table table-config="" price="$7<sub>/month</sub>" table-caption="Plan 1 <span>save 10% on bundle</span>" action-url="#" action-caption="Buy Now"] [li icon="icon-check"]detail 1[/li] [li icon="icon-check"]detail 2[/li] [li icon="icon-check"]detail 3[/li] [/pricing_table][pricing_table table-config="" price="$15<sub>/month</sub>" table-caption="Plan 2 <span>save 30% on bundle</span>" action-url="#" action-caption="Buy Now"] [li icon="icon-check"]detail 1[/li] [li icon="icon-check"]detail 2[/li] [li icon="icon-check"]detail 3[/li] [/pricing_table][pricing_table table-config="" price="$20<sub>/month</sub>" table-caption="Plan 3 <span>save 20% on bundle</span>" action-url="#" action-caption="Buy Now"] [li icon="icon-check"]detail 1[/li] [li icon="icon-check"]detail 2[/li] [li icon="icon-check"]detail 3[/li] [/pricing_table] [/pricing_grid]


جدول قیمت با زوم

متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب جوملا focus یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب می باشد.شما می توانید این متون را از طریق بخش مدیریت جوملای خود ویرایش یا حذف نمایید. uk-shift-top یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب.شما می توانید این متون را ویرایش یا حذف نمایید.


۸۵۰۰تومان/ماهیانه

پلان معمولیتخفیف ۱۰درصد

 • میزان فضای هاست
 • ترافیک ماهیانه
 • پایگاه داده
 • پارک دامین
 • تعداد ایمیل
سفارش
۱۸۹۰۰تومان/ماهیانه

پلان حرفه ایتخفیف ۳۰درصد

 • میزان فضای هاست
 • ترافیک ماهیانه
 • تعداد دامنه
 • پایگاه داده
 • پارک دامین
 • تعداد ایمیل
سفارش
۲۱۰۰۰تومان/ماهیانه

پلان پیشرفتهتخفیف ۲۰درصد

 • میزان فضای هاست
 • ترافیک ماهیانه
 • تعداد دامنه
 • پایگاه داده
 • پارک دامین
سفارش

 • نمایش کد

  [pricing_grid columns="three"] [pricing_table table-config="" price="$7<sub>/month</sub>" table-caption="Plan 1 <span>save 10% on bundle</span>" action-url="#" action-caption="Buy Now"] [li icon="icon-check"]detail 1[/li] [li icon="icon-check"]detail 2[/li] [li icon="icon-check"]detail 3[/li] [/pricing_table][pricing_table table-config="focus uk-shift-top" price="$15<sub>/month</sub>" table-caption="Plan 2 <span>save 30% on bundle</span>" action-url="#" action-caption="Buy Now"] [li icon="icon-check"]detail 1[/li] [li icon="icon-check"]detail 2[/li] [li icon="icon-check"]detail 3[/li] [/pricing_table][pricing_table table-config="" price="$20<sub>/month</sub>" table-caption="Plan 3 <span>save 20% on bundle</span>" action-url="#" action-caption="Buy Now"] [li icon="icon-check"]detail 1[/li] [li icon="icon-check"]detail 2[/li] [li icon="icon-check"]detail 3[/li] [/pricing_table] [/pricing_grid]


جدول قیمت چهار ستون

۲۷۰۰۰تومان/سالیانه

پلان معمولی

 • میزان فضای هاست
 • ترافیک ماهیانه
 • تعداد دامنه
 • پایگاه داده
 • تعداد ایمیل
سفارش

۳۸۰۰۰تومان/سالیانه

پلان استاندارد

 • میزان فضای هاست
 • ترافیک ماهیانه
 • تعداد دامنه
 • پایگاه داده
 • تعداد ایمیل
سفارش

۵۶۰۰۰تومان/سالیانه

پلان پیشرفته

 • میزان فضای هاست
 • ترافیک ماهیانه
 • تعداد دامنه
 • پایگاه داده
 • تعداد ایمیل
سفارش

۷۲۰۰۰تومان/سالیانه

پلان حرفه‌ای

 • میزان فضای هاست
 • ترافیک ماهیانه
 • تعداد دامنه
 • پایگاه داده
 • تعداد ایمیل
سفارش


 • نمایش کد

  [pricing_grid columns="four"] [pricing_table table-config="" price="$7<sub>/month</sub>" table-caption="Plan 1" action-url="#" action-caption="Buy Now"] [li icon="icon-check"]detail 1[/li] [li icon="icon-check"]detail 2[/li] [li icon="icon-check"]detail 3[/li] [/pricing_table][pricing_table table-config="" price="$15<sub>/month</sub>" table-caption="Plan 2" action-url="#" action-caption="Buy Now"] [li icon="icon-check"]detail 1[/li] [li icon="icon-check"]detail 2[/li] [li icon="icon-check"]detail 3[/li] [/pricing_table][pricing_table table-config="" price="$20<sub>/month</sub>" table-caption="Plan 3" action-url="#" action-caption="Buy Now"] [li icon="icon-check"]detail 1[/li] [li icon="icon-check"]detail 2[/li] [li icon="icon-check"]detail 3[/li] [/pricing_table][pricing_table table-config="" price="$39<sub>/month</sub>" table-caption="Plan 3" action-url="#" action-caption="Buy Now"] [li icon="icon-check"]detail 1[/li] [li icon="icon-check"]detail 2[/li] [li icon="icon-check"]detail 3[/li] [/pricing_table] [/pricing_grid]


جدول قیمت پنج ستون


۶۹۰۰تومان/ماهیانه

طرح برنز

 • میزان فضای هاست
 • ترافیک ماهیانه
 • تعداد دامنه
 • پایگاه داده
 • تعداد ایمیل
سفارش

۷۸۰۰تومان/ماهیانه

طرح نقره

 • میزان فضای هاست
 • ترافیک ماهیانه
 • تعداد دامنه
 • پایگاه داده
 • تعداد ایمیل
سفارش

۱۰۳۰۰تومانماهیانه

طرح طلا

 • میزان فضای هاست
 • ترافیک ماهیانه
 • تعداد دامنه
 • پایگاه داده
 • تعداد ایمیل
 • پشتیبانی نامحدود
سفارش

۱۴۰۰۰تومان/ماهیانه

طرح الماس

 • میزان فضای هاست
 • ترافیک ماهیانه
 • تعداد دامنه
 • پایگاه داده
 • تعداد ایمیل
سفارش

۱۹۰۰۰تومان/ماهیانه

طرح ویژه

 • میزان فضای هاست
 • ترافیک ماهیانهl
 • تعداد دامنه
 • پایگاه داده
 • تعداد ایمیل
سفارش


 • نمایش کد

  [pricing_grid columns="five"] [pricing_table table-config="" price="$7<sub>/month</sub>" table-caption="Plan 1" action-url="#" action-caption="Buy Now"] [li icon="icon-check"]detail 1[/li] [li icon="icon-check"]detail 2[/li] [li icon="icon-check"]detail 3[/li] [/pricing_table][pricing_table table-config="" price="$15<sub>/month</sub>" table-caption="Plan 2" action-url="#" action-caption="Buy Now"] [li icon="icon-check"]detail 1[/li] [li icon="icon-check"]detail 2[/li] [li icon="icon-check"]detail 3[/li] [/pricing_table][pricing_table table-config="focus uk-shift-top" price="$20<sub>/month</sub>" table-caption="Plan 3" action-url="#" action-caption="Buy Now"] [li icon="icon-check"]detail 1[/li] [li icon="icon-check"]detail 2[/li] [li icon="icon-check"]detail 3[/li] [/pricing_table][pricing_table table-config="" price="$20<sub>/month</sub>" table-caption="Plan 4" action-url="#" action-caption="Buy Now"] [li icon="icon-check"]detail 1[/li] [li icon="icon-check"]detail 2[/li] [li icon="icon-check"]detail 3[/li] [/pricing_table][pricing_table table-config="" price="$39<sub>/month</sub>" table-caption="Plan 5" action-url="#" action-caption="Buy Now"] [li icon="icon-check"]detail 1[/li] [li icon="icon-check"]detail 2[/li] [li icon="icon-check"]detail 3[/li] [/pricing_table] [/pricing_grid]


جدول قیمت شش ستون

۱۲۰۰۰تومان/سالیانه

معمولی

پلان

 • میزان فضای هاست
 • ترافیک ماهیانه
 • تعداد دامنه
 • پایگاه داده
 • تعداد ایمیل
سفارش

۱۹۰۰۰تومان/سالیانه

استاندارد

پلان

 • میزان فضای هاست
 • ترافیک ماهیانه
 • تعداد دامنه
 • پایگاه داده
 • تعداد ایمیل
سفارش

۲۹۰۰۰تومان/سالیانه

ویژه

پلان

 • میزان فضای هاست
 • ترافیک ماهیانه
 • تعداد دامنه
 • پایگاه داده
 • تعداد ایمیل
سفارش

۳۸۰۰۰تومان/سالیانه

حرفه ای

پلان

 • میزان فضای هاست
 • ترافیک ماهیانه
 • تعداد دامنه
 • پایگاه داده
 • تعداد ایمیل
سفارش

۴۹۰۰۰تومان/سالیانه

پیشرفته

پلان

 • میزان فضای هاست
 • ترافیک ماهیانه
 • تعداد دامنه
 • پایگاه داده
 • تعداد ایمیل
سفارش

۶۲۰۰۰تومان/سالیانه

توسعه یافته

پلان

 • میزان فضای هاست
 • ترافیک ماهیانه
 • تعداد دامنه
 • پایگاه داده
 • تعداد ایمیل
سفارش


 • نمایش کد

  [pricing_grid columns="six"] [pricing_table table-config="" price="$7<sub>/month</sub>" table-caption="Plan 1" action-url="#" action-caption="Buy Now"] [li icon="icon-check"]detail 1[/li] [li icon="icon-check"]detail 2[/li] [li icon="icon-check"]detail 3[/li] [/pricing_table][pricing_table table-config="" price="$15<sub>/month</sub>" table-caption="Plan 2" action-url="#" action-caption="Buy Now"] [li icon="icon-check"]detail 1[/li] [li icon="icon-check"]detail 2[/li] [li icon="icon-check"]detail 3[/li] [/pricing_table][pricing_table table-config="" price="$20<sub>/month</sub>" table-caption="Plan 3" action-url="#" action-caption="Buy Now"] [li icon="icon-check"]detail 1[/li] [li icon="icon-check"]detail 2[/li] [li icon="icon-check"]detail 3[/li] [/pricing_table][pricing_table table-config="" price="$20<sub>/month</sub>" table-caption="Plan 4" action-url="#" action-caption="Buy Now"] [li icon="icon-check"]detail 1[/li] [li icon="icon-check"]detail 2[/li] [li icon="icon-check"]detail 3[/li] [/pricing_table][pricing_table table-config="" price="$20<sub>/month</sub>" table-caption="Plan 4" action-url="#" action-caption="Buy Now"] [li icon="icon-check"]detail 1[/li] [li icon="icon-check"]detail 2[/li] [li icon="icon-check"]detail 3[/li] [/pricing_table][pricing_table table-config="" price="$39<sub>/month</sub>" table-caption="Plan 5" action-url="#" action-caption="Buy Now"] [li icon="icon-check"]detail 1[/li] [li icon="icon-check"]detail 2[/li] [li icon="icon-check"]detail 3[/li] [/pricing_table] [/pricing_grid]