کدهای کوتاه

دانلودها

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب ارائه شده توسط وبسایت جومی باشد .شما می توانید این متون را از طریق بخش مدیریت جوملای خود ویرایش یا حذف نمایید.

دکمه دراپ دون

متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب [dropdown] این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب ارائه شده توسط وبسایت جومی باشد .شما می توانید این متون را از طریق بخش مدیریت جوملای خود ویرایش یا حذف نمایید. [icon] یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالبکدها
[dropdown style="uk-button-dropdown"]
[button style="default" href="#" target="_self"]Dropdown 1 [icon style="icon-angle-down"/][/button]
  [nav style=""]
   <li><a href="#">Menu item</a></li>
   <li><a href="#">Menu item</a></li>
   <li class="uk-nav-header uk-navbar-nav-subtitle">Menu Heading<div>Subtitle possible</div></li>
   <li><a href="#">[icon style="icon-envelope-o"/] Menu Icon</a></li>
   <li><a href="#">[icon style="icon-heart-o"/] Another Menu item</a></li>
   <li class="uk-nav-divider"></li>
   <li><a href="#">Separated item</a></li>
  [/nav]
[/dropdown]

تذکر متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب uk-color این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب ارائه شده توسط وبسایت جومی باشد .شما می توانید این متون را از طریق بخش مدیریت جوملای خود ویرایش یا حذف نمایید.
نمایش دکمه دراپ داون

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب ارائه شده توسط وبسایت جومی باشد .شما می توانید این متون را از طریق بخش مدیریت جوملای خود ویرایش یا حذف نمایید.کدها
[button_group]
  [button style="color" href="#" target="_self"]split button[/button]
  [dropdown style=""]
  [button style="color" href="#" target="_self"][icon style="icon-angle-down"/][/button]
     [nav style=""]
      ...menu items
     [/nav]
  [/dropdown]
[/button_group]

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب ارائه شده توسط وبسایت جومی باشد . [nav] منوی باز شونده

style Description
uk-color Use the main menu color in the dropdown menu
uk-dropdown-flip Aligns the dropdown menu to the right
uk-dropdown-up Aligns the dropdown menu above the toggle
uk-dropdown-center Centers the dropdown menu.
uk-dropdown-small Set the dropdown to be smaller


کدها
[button_group]
  [button style="color" href="#" target="_self"]split button[/button]
  [dropdown style=""]
  [button style="color" href="#" target="_self"][icon style="icon-angle-down"/][/button]
     [nav style="uk-color uk-dropdown-up uk-dropdown-center uk-dropdown-small"]
      ...menu items
     [/nav]
  [/dropdown]
[/button_group]

Login