کدهای کوتاه

نوار پیشرفت

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب ارائه شده توسط وبسایت جومی باشد .شما می توانید این متون را از طریق بخش مدیریت جوملای خود ویرایش یا حذف نمایید.


Options Description
uk-progress-mini Size modifier for a mini progress bar
uk-progress-small Size modifier for a small progress bar
uk-progress-primary Color modifier for a blue progress bar
uk-progress-success Color modifier for a green progress bar
uk-progress-warning Color modifier for an orange progress bar
uk-progress-danger Color modifier for a red progress bar
uk-progress-striped Add stripes to the progress bar
uk-active Animate a striped progress bar

نوار پیشرفت ساده


markup
[progress style="" width=40][/progress]

انواع سایز


کد
[progress style="uk-progress-mini" width=40][/progress]
[progress style="uk-progress-small" width=50][/progress]
[progress style="" width=60][/progress]

نوار پیشرفت رنگی


کد
[progress style="uk-progress-primary" width=30][/progress]
[progress style="uk-progress-success" width=40][/progress]
[progress style="uk-progress-warning" width=50][/progress]
[progress style="uk-progress-danger" width=60][/progress]

چند منظوره

loading...

کد
[progress style="uk-progress-success uk-progress-striped uk-active" width=45]loading...[/progress]