کدهای کوتاه

جداول

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب ارائه شده توسط وبسایت جومی باشد .شما می توانید این متون را از طریق بخش مدیریت جوملای خود ویرایش یا حذف نمایید.

یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب.شما می توانید این متون را ویرایش یا حذف نمایید. uk-table متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب

Table caption
Table Heading Table Heading Table Heading
Table Footer Table Footer Table Footer
Table Data Table Data Table Data
Table Data Table Data Table Data
Table Data Table Data Table Data
  • نمایش کد

    <table class="uk-table"> <caption>...</caption> <thead> <tr> <th>...</th> </tr> </thead> <tfoot> <tr> <td>...</td> </tr> </tfoot> <tbody> <tr> <td>...</td> </tr> </tbody> </table>

استایل دهی

یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب.شما می توانید این متون را از بخش مدیریت جوملای خود ویرایش نمایید.

Settings Productivity Totals
Totals $ 49,000.00
Table Data Table Data $ 10,000.00
Table Data Table Data $ 15,000.00
Table Data Table Data $ 24,000.00

  • نمایش کد

    <table class="uk-table uk-table-hover uk-table-striped"> <thead> <tr> <th>[icon style="icon-gear"/] Settings</th> <th>[icon style="icon-leaf"/] Productivity</th> <th>[icon style="icon-usd"/] Totals</th> </tr> </thead> <tfoot> <tr> <td>Totals</td> <td></td> <td>$ 49,000.00</td> </tr> </tfoot> <tbody> <tr> <td class="uk-width-2-10">Table Data</td> <td class="uk-width-5-10">Table Data</td> <td class="uk-width-3-10">$ 10,000.00</td> </tr> <tr> <td class="uk-width-2-10">Table Data</td> <td class="uk-width-5-10">Table Data</td> <td class="uk-width-3-10">$ 15,000.00</td> </tr> <tr> <td class="uk-width-2-10">Table Data</td> <td class="uk-width-5-10">Table Data</td> <td class="uk-width-3-10">$ 24,000.00</td> </tr> </tbody> </table>

یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب.شما می توانید این متون را ویرایش یا حذف نمایید. اینجا