کدهای کوتاه

تصاویر

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب ارائه شده توسط وبسایت جومی باشد .شما می توانید این متون را از طریق بخش مدیریت جوملای خود ویرایش یا حذف نمایید.

Style Description
uk-thumbnail creates a border around the image
uk-image-round creates an image with rounded corners
uk-thumbnail-caption Adds a caption to an image using a separate div
uk-thumbnail-expand Makes the image fill the entire width of the parent container


نمایش استایل تصویر

sample_1
کد
[image style="uk-thumbnail" url="images/demo/sample.jpg" title="sample_1" width="275" height="182" /]

تصویر گوشه گرد

sample_1
کد
[image style="uk-image-round" url="images/demo/sample.jpg" title="sample_1" width="275" height="182" /]

نمایش استایل تصویر

یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب.شما می توانید این متون را از بخش مدیریت جوملای خود ویرایش نمایید.

sample_1
تصویر

کدها
<div class="uk-thumbnail">
   [image style="" url="images/demo/sample.jpg" title="sample_1" width="275" height="182" /]
   <div class="uk-thumbnail-caption">image caption</div>
</div>

متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب جوملا کلیک