کدهای کوتاه

آهنگ

شما می توایند از کد کوتاه [audio] برای نمایش آهنگ استفاده کنید.


کد
[audio]
[source type="audio/mp3" url="images/demo/audio/sample.mp3"][/source]
[/audio]

ویدئو

برای نمایش ویدئو می توانید از کد کوتاه [video] استفاده کنید


کد
[video poster="/images/demo/video/poster.jpg"]
[source type="video/mp4" url="images/demo/video/big_buck_bunny.mp4"][/source]
[source type="video/webm" url="images/demo/video/big_buck_bunny.webm"][/source]
[/video]

یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب می باشد.شما می توانید این متون را از طریق بخش مدیریت جوملای خود ویرایش یا حذف نمایید.

یوتیوب


کد
[youtube id="YE7VzlLtp-4"][/youtube]

ویمو


کد
[vimeo id="1084537"][/vimeo]